PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
 
CENTRE I ENTORN
SOCIO-CULTURAL
L'IDEARI
DEL CENTRE
L'ENSENYAMENT
AL NOSTRE CENTRE
CENTRE I COMUNITAT EDUCATIVA
     
 

CONTEXT SOCIO-CULTURAL

Abans d'ésser el barri actual, la Trinitat Vella era un extrem allunyat del municipi independent de Sant Andreu de Palomar, conegut com el Coll de Finestrelles.

El darrer canvi urbanístic que ha sofert aquest barri ha estat la construcció del Nus de la Trinitat, l'any 1992, eix i confluència de les rondes que envolten la ciutat de Barcelona. La construcció del nus ha dotat al barri de la zona verda més gran del districte amb el parc situat a l'interior del nus.

El barri de Trinitat Vella ocupa en total 84,2 hectàrees, que equivalen a un 0,8% de la superfície total de la ciutat de Barcelona.

En el període comprès entre el 1991 i el 1996 la població de Trinitat Vella va disminuir, tal com també ho havien fet la majoria de barris de la ciutat, però a partir del 1996 l'evolució de la població ha canviat de signe i ja no és negativa sinó que viu un lleuger increment. Aquesta tendència positiva ha portat a una població l'any 2002 de 8.563 habitants.

Si es compara amb la resta de la ciutat, la densitat de població del barri és baixa (101,7 habitants per hectàrea). L'estructura per edats mostra que la població de Trinitat Vella és més jove que la mitjana de Barcelona, De fet, aquest és un dels barris menys envellits de la ciutat.

L'any 2000, el 15,7% dels habitants són majors de 64 anys i els menors de 15 anys representen un 13,1% de la població total del barri. Això no exclou, però, que la tendència de la població del barri sigui a l'envelliment.

La població de nacionalitat estrangera que resideix a la zona de Trinitat Vella representa un percentatge força més elevat que a la mitjana de la ciutat. Deixant de banda Ciutat Vella, Trinitat Vella és el barri amb més proporció d'aquesta població. L'any 2003 hi ha 1.385 residents de nacionalitat estrangera, el que representa un 16,7% de la població total (a Barcelona és del 10,7 %). Les primeres nacionalitats presents a Trinitat Vella són Equador, Marroc i Colòmbia.

El nivell d'estudis de la població d'aquesta àrea està per sota de la mitjana de la ciutat ja que el 78,9% de la població té estudis primaris i només hi ha un 3,7% que tingui titulacions universitàries. Tot i que està millorant, el nivell de formació acadèmica de la població de Trinitat Vella és un dels més baixos de Barcelona.

El poder adquisitiu de la població de Trinitat Vella està un 22,5% per sota del de la mitjana de la ciutat. Per tant i, en base a això, presenta força necessitats socials.

 
Tornar a l'inici
CENTRE I ENTORN SOCIO-CULTURAL
 
 

El Centre pretén:

 • Ajudar l'alumnat a conèixer i respectar Catalunya, la seva realitat i la seva dimensió històrica, política i cultural.
 • Facilitar la integració a Catalunya de les famílies vingudes d'altres llocs.
 • Potenciar el respecte mutu i la convivència entre diferents cultures (és a dir la inclusió)
 • Conscienciar els alumnes del seu arrelament a l'entorn (barri, districte, ciutat,...)
 • Potenciar i acceptar l'ús del Català com a llengua vehicular del Centre.
 • Animar l’alumnat a conèixer i participar dels costums i fets catalans.

I és per això que es decideix que:

 • El català és la llengua vehicular i d'ensenyament-aprenentatge, i pretén la integració lingüística de l'alumnat que no la tingui com a pròpia.
 • El Centre anirà incorporant l'aprenentatge del castellà i haurà de garantir que a l'acabament de l'escolarització l'alumnat tingui un domini oral i escrit correcte d’ambdues llengües.
 • Es reflectiran en la Programació Anual del Centre les celebracions pròpies de Catalunya, fomentant-les i donant-les a conèixer, i sempre que sigui possible, es celebraran a l’Escola.
 • Acceptem la diversitat com a valor que enriqueixi una col·lectivitat i estimula els intercanvis a partir de les diferències entre les persones.
 
 
Tornar a l'inici
 
  L'IDEARI DEL CENTRE  
 

Essent fidels a l’ideari del centre, la nostra acció educativa ha de permetre:

 • Donar a conèixer els valors humans que ens identifiquen com a cristians i amb els quals s'identifica l'escola.
 • Fomentar l'adopció d'aquests valors, tot creant un ambient favorable, i requerir de l'alumnat una actitud de disponibilitat i respecte envers aquests ensenyaments.
 • Respectar la pluralitat i diversitat de creences, tot oferint als alumnes els elements necessaris perquè progressivament puguin formar-se els seus criteris propis d'una manera objectiva i responsable
 • Iniciar l'alumnat en la reflexió personal i ajudar-los a descobrir els valors que els puguin dignificar com a persones.
 • Fer comprendre els valors de la co-responsabilitat entre drets i deures, i de totes aquelles actituds que afavoreixen una relació social plena, activa i responsable.
 • Coordinar l'acció pastoral entre la Parròquia i el Centre.

I per tant, la nostra acció educativa haurà d’incloure:

 • Treballs a l'escola sobre fets d'actualitat que tinguin relació amb els valors.
 • La participació en diferents campanyes humanitàries (a nivell de barri o de Parroquia, d'ONGs, etc.).
 • Propostes que animin els alumnes a incorporar-se lliurement a la catequesi i a d'altres activitats de la Parròquia.
 • El foment de la responsabilitat d'assumir les conseqüències dels propis actes.
 • L’ensenyament de l'àrea de Religió amb el mateix tractament acadèmic que es dóna a la resta de matèries curriculars.
 • Una coordinació i un seguiment d'aquesta tasca des de l'equip de Pastoral.

Tornar a l'inici

L'ENSENYAMENT AL NOSTRE CENTRE
 
 • Estimulem els valors d'una societat democràtica: solidaritat, respecte als altres i actitud de diàleg.
 • Donem importància a que l'alumnat aprengui a viure amb els altres companys i companyes, independentment de les seves diferències i del seu origen i/o condició social. Els ha de respectar tot excloent qualsevol signe de violència.
 • Som una centre inclusiu perquè no excloem ningú i perquè capacitem l'alumnat per viure en una societat que és plural i on cal respectar els altres.
 • Entenem la formació permanent com un projecte que compromet i implica la totalitat del professorat. El professorat participa en activitats de formació que es realitzen dins de l’àmbit de l’ensenyament.
 • Oferim una educació personalitzada que fomenta un creixement harmònic de totes les dimensions de la persona.
 • Realitzem un seguiment individualitzat del procés escolar dels alumnes, que ens permet adaptar la nostra tasca docent a les diverses necessitats d'aquests.
 • Afavorim actituds que capaciten l'alumnat per poder enfrontar-se responsablement a les situacions que li toca viure i, al mateix temps, arribar a l’acceptació d’un mateix i dels altres.
 • Acceptem la diversitat com a valor que enriqueix una col·lectivitat i estimula els intercanvis a partir de les diferències entre les persones.
 • Capacitem l'alumnat per a la interpretació de la realitat amb una actitud crítica i creativa, ajudant a estimar, a viure comunitàriament i a construir un món millor.
 • Sensibilitzem i preparem l'alumnat perquè, poc a poc, adopti un estil de vida el més saludable possible i uns bons hàbits de salut.
 • Potenciem una actitud cap a una educació per a la igualtat sense discriminacions per raó de sexe.

Per tant, el Centre haurà de:

 • Partir de la situació real de cada alumne/a i del coneixement del seu entorn familiar i social, descobrint les necessitats específiques de cadascuna i les seves possibilitats de creixement i maduració.
 • Promoure un clima acollidor, positiu, mostrant-se el professor proper als nois i noies, disposat a parlar amb ells.
 • Orientar l'alumnat per que descobreixin i potenciïn aquells aspectes i/o aptituds personals que els poden ser més gratificants per afavorir el seu desenvolupament integral.
 • Donar als alumnes la possibilitat de prendre decisions personals, raonades i concretes adequades a la seva edat i avaluar-ne les conseqüències i avaluar-ne.
 • Vetllar per tal que tota la tasca docent i educativa del Centre, la programació, la metodologia, les relacions interpersonals i l’organització del Centre, s’inspirin en una proposta coherent de valors i expressin una vivència d’actituds a través de la seva dinàmica i funcionament.
 • Promoure activitats que permetin el treball en equip dels alumnes, de forma activa i responsable.
 • Donar importància al descobriment i l'assumpció d'aquells valors que uneixen l'alumnat a un grup humil i que els permeten de compartir la seva autenticitat amb la resta de persones.
 • Ajudar els alumnes a comunicar-se amb els altres de manera lliure i respectuosa i a expressar les pròpies conviccions i experiències.
 • Flexibilitzar i orientar els agrupaments d'alumnes, l'organització d'espais i horaris i potenciar la coordinació de tots els docents, per tal de garantir l’atenció a la diversitat.
 • Reflexionar sobre la injustícia existent a la societat per tal que l’alumnat prengui una actitud crítica i compromesa davant aquest fet.
 • Facilitar als alumnes el coneixement de les entitats i serveis que li ofereix el seu entorn més proper.
 • Desenvolupar en l'alumnat la necessitat de la apotació per aconseguir unes relacions humanes més gratificants.
 • Fomentar el coneixement del propi cos i de les atencions que requereix desenvolupant en l'alumnat hàbits saludables d'higiene, alimentació, exercici físic, oci...
 • Fomentar la responsabilitat de l'alumnat en el manteniment d’hàbits saludables en la vida col·lectiva.
 • Consciènciar l'alumnat en la prevenció d’hàbits nocius.
 • Vetllar perquè els processos d'aprenentatge parteixin dels coneixements previs de l'alumne, responguin als seus interessos i tinguin connexió amb les seves experiències personals.
 • Afavorir el desenvolupament de les seves capacitats intel·lectuals, emocionals i socials.
 • Fomentar l'observació directa, l'experimentació. El raonament i la creativitat.
 • Alternar el treball individual i de grup.
 • Remarcar el caràcter interdisciplinar de les matèries que ens permeti portar a terme una pedagogia operativa.
 • Respectar el ritme d'aprenentatge individual de cada alumne/a.

I és per tot això que:

 • Donem un enfocament globalitzador a l'ensenyament.
 • Utilitzem mètodes diversos per tal que l'ensenyament-aprenentatge sigui més motivador i, a la vegada, significatiu.
 • Planifiquem activitats que porten a l'alumne/a a aprendre a aprendre (essent més autònoms) i que complementin la seva formació personal i social.
 • Promovem activitats adequades i fixem uns criteris generals per avaluar els diferents ritmes d'aprenentatge.
 • Cerquem informació que ens ajudi a conèixer les capacitats i/o dificultats dels nostres alumnes, establint contactes amb les famílies i amb professionals (logopeda, psicóleg...) que treballin amb ells.
 • Mitjançant l’acció tutorial establim una relació contínua i directa amb la família per tal d’afavorir el desenvolupament integral de l’alumne.
 • Tenim present la funcionalitat dels aprenentatges en qualsevol de les etapes educatives.
 • Fomentem l'aprenentatge de tècniques d'estudi i hàbits de treball.
 • Potenciem activitats que fomenten capacitats i destreses en tots els àmbits.
 • Fomentem l'autonomia a l'hora d'elaborar i realitzar treballs i activitats, respectant els diferents ritmes de treball dels altres.
 • Fomentem l'autoavaluació com a mitjà d'aprenentatge.
 • Animem l'alumnat a participar activament en les activitats organitzades dins del centre, assumint les responsabilitats que els pertoquin.
Tornar a l'inici
COMUNITAT EDUCATIVA DEL CENTRE
 

Amb l’objectiu de potenciar la co-responsabilitat de tots els sectors de la comunitat educativa en l’educació dels nostres nois i noies, el Centre es fixa com a objectius:

 • Vetllar pel bon funcionament dels canals adients a través dels quals es pugui dur a terme una participació efectiva en la vida del Centre i una acció educativa coherent.
 • Informar a totes les persones que s'incorporin a la nostra Comunitat Educativa del model de Centre definit en aquest Projecte Educatiu.
 • Promoure la co-responsabilitat entre tots els membres de la Comunitat Educativa.
 • Fomentar el respecte i la confiança en l'alumne/a i en la seva capacitat d'escoltar, raonar, parlar i escollir.
 • Fomentar la confiança dels alumnes i famílies en el centre
Tornar a l'inici